PROTECTION OF THE PERSONAL DATA POLICY

Kişisel Verilerin Koruma Kanunu

Geotek Otomasyon olarak; müşterilerimiz, tüketicilerimiz ve çalışanlarımız dahil iç ve dış paydaşlarımızı, şirketimiz ile ilişkili gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanması önceliğimizdir.

6698 sayılı KVKK gereğince, kişisel verilerinizi Kanun'da belirlenen şartlara uygun olarak kaydedebildiğimizi, saklayabildiğimizi, üçüncü kişilerle paylaşabildiğimizi ve Kanun'un izin verdiği diğer şekillerde işleyebildiğimizi belirtiriz. Bu içeriğin amacı, 6698 sayılı Kanun ve Kanun kapsamındaki haklarınızla ilgili sizleri bilgilendirmek içindir.

Kişisel Verilerinizi İşleme Amacı

6698 sayılı KVKK uyarınca kimlik bilgileriniz, iletişim bilgileriniz, yaş, cinsiyet gibi kişisel verileriniz, şirketimizle başta web sitelerimiz ya da benzer/diğer kanallar üzerinden yazılı veya sözlü olarak paylaştığınız veya hizmetlerimizi kullanımınız sırasında üretilen çeşitli kişisel verileriniz ya da web sitelerimizi kullanımınız sırasında kullanılan cookie'ler (çerezler) vasıtasıyla alınan diğer verileriniz; ilgili tüm kanun ile mevzuatlar gereğince gerekli hizmetlerin verilebilmesi, hizmetlerimizden faydalanılması, bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, geliştirilmesi, bu hizmet ve ürünlere dair tanıtım, pazarlama, kampanya faaliyetlerinin yapılması, sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtımı ve bilgilendirilmesi, akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilebilmesi, gerçek kişilerin ticari ve hukuki güvenliğinin sağlanması, şirketimizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması, ticari politikaların tespiti, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, yurt içi ve uluslar arası mevzuata uyum, devlet kurumlarınca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüğüne uyulması, sizlere daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bu hizmetin kesintisiz yürütülebilmesi için kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi Toplanması

Kişisel verileriniz; faaliyetlerimizi yürütmek, şirket politikalarına, mevzuata uyum sağlamak amacıyla kanundaki temel ilkelere ve kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak, şirketle birlikte tüm iştirakleri, şirketimizin uzantısı ve faaliyetlerinin tamamlayıcısı niteliğindeki hizmetleri aldığı taraflardan, anlaşmalı kuruluşlardan, web sitelerimiz ya da sair kanallar üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollarla, elektronik ortamda yahut sözlü veya yazılı olarak toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel verileriniz; şirketimizin iştirakleri, şirket çalışanları, hukuk danışmanları, mali danışmanlar ve vergi danışmanları, denetçileri, hosting servisleri, şirketin faaliyetlerinin uzantısı niteliğindeki ya da tamamlayıcısı niteliğindeki hizmet aldığı ilgililer, devlet kurumları, yargı mercileri, SGK gibi kurumlar dahil mevzuatın izin verdiği kişi ve kuruluşlar  ile açık rıza olmak şartıyla diğer 3. kişilere aktarılabilir.

6698 sayılı Kanun'un 11. Maddesi Gereğince Haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;
1) işlenip işlenmediğini öğrenme,
2) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
6) Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
7) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
8) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
9) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 sayılı Kanun Gereğince Rıza Gerektirmeyen Haller 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki gerçeklilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan şirketin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde şirketin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

Açıklık ilkesi gereğince bilanço veya faaliyet raporlarında yer alan veya kamunun aydınlatılması bakımından açıklamanın yükümlülük içerdiği veriler, şirketin tabi olduğu mevzuattan kaynaklı kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya yasal zorunluluklar gereği ve kanunlarda düzenlenmiş olan ilgili kişi veya kurumlara veri aktarımının zorunlu tutulması ve benzeri hallerde şirketin sır saklama yükümlülüğü olamayacağından, muvafakatname alınmasına gerek olmaksızın ilgili verileri açıklamaya, aktarmaya, işlemeye yetkilidir.